SPELREGLEMENT JOKEREN

 

INLEIDENDE bepalingen tot het spelreglement:

 

  1. Elk lid van de KBN is verplicht op zijn toernooien, onderde KBN-noemer, volgens de KBN-regels te handelen. Is dit 

niet mogelijk dan kan het lid via de KBN in aanmerking komen voor assistentie tegen onkostenvergoeding als  vermeld in

Artikel 6 van het huishoudelijk reglement.

 

  1. In het reglement worden geen afkortingengebruikt.                       

      a. Bij melding van de kleuren: schoppen-ruiten-harten-klaveren.

      b. Bij melding van de kaarten: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie,  twee;

      c. Bij melding van de speelrichting: noord, oost, zuid, west;   

      d. Gever: gever.   

 

3. Een spel kaarten bestaat uit 4 x13 kaarten, verdeeld over de kleuren:  schoppen, ruiten, harten, en  klaveren.  Van elke kleur: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen, acht, zeven,zes, vijf, vier, drie, twee.

 

4. Het spel wordt gespeeld met een dubbel spel kaarten, bestaande uit de hier boven genoemde  kleuren c.q. kaarten.

 

  1. Aan elk spel-kaarten wordt één joker toegevoegd  2 x 1 = 2  jokers .     

 De punten waardering van het spel:

  1. Iedere kaart telt voor éénpunt.
  2. De speler die het spel uit maakt krijgt 0 punten.
  3. Indien men een joker in de hand heeft en men hiermede op tafel had gekund, telt de joker als 5 punten, 5 punten voor de joker, de overige kaarten als 1 punt.  

 

Spelregels:                     

 

Artikel 1

Wanneer één of meer kaarten van een spel aan de voorzijde (is zichtbaar medejokeraars ) kenbaar is of zijn, of wanneer hierover twijfel bestaat, moet de wedstrijdleider hiervan in kennis worden gesteld. Deze beslist of er een nieuw spel kaarten noodzakelijk is.

 

Artikel 2

Iedere speler is verplicht bij constateren van onregelmatigheden tijdens het spel de wedstrijdleider bij zich te vragen. Deze zal trachten

de onregelmatigheden te herstellen. Deze beslissing in bindend.

 

Artikel 3

De schrijver noteert de behaalde punten op de tellijst. Elke speler moet zich er van overtuigen of, het behaalde aantal punten  juist op de tellijst wordt ingevuld.

Onregelmatigheden in deze dienen direct bij de wedstrijdleiding te worden gemeld.

 

Artikel 4

De gever is, de eerst speler na de schrijver (wijzers van de klok). De gever schudt de kaarten, en geeft een ieder één voor één dertien kaarten.                                                                                                

Artikel 5

Iedere speler heeft het recht tot ½ uur na afloop van de wedstrijd de tellijsten in te zien, in het bijzijn van de wedstrijdleider.

 

Artikel 6

Iedere speler is verplicht zich aan het spelreglement te houden. Bij eventuele geschillen dient de wedstrijdleider te worden geraadpleegd.

De beslissingen van de wedstrijdleider zijn bindend en niet voor beroep vatbaar.

 

Artikel 7

Zijn er afwijkende bepalingen, niet voorkomende in het spelreglement, dan is de wedstrijdleider gehouden dit van tevoren bekend te maken,

opdat iedere speler daarvan kennis kan nemen.

 

Artikel 8

Wedstrijdleiders dienen te handelen overeenkomstig het door de KBN opgestelde en goedgekeurde wedstrijdreglement.

 

Artikel 9

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.

 

 

 

Spelregels Jokeren voor op de speeltafel

 

Jokeren

 

Iedere deelnemer aan dit toernooi of kampioenschap is verplicht zich aan dit wedstrijdreglement te houden !

 

Iedere speler krijgt 13 kaarten. De speler naast de schrijver (links, wijzers klok) deelt als eerste. Indien de kaarten zijn gezien en een van de spelers heeft meer dan 13 kaarten ontvangen, dan wordt er opnieuw gedeeld. Aan een partij/spel kunnen maximaal 4 spelers deelnemen. Dubbele kaarten mogen niet onderling geruild worden. Heeft een speler 40 punten of meer in de hand, dan mag deze speler hiermee op tafel. Om 40 punten te behalen mag men geen gebruik maken van de kaart welke de voorgaande speler heeft weggegooid. Is men op tafel en gooit de voorgaande speler een sluiter weg, dan mag deze alleen gepakt worden indien men hiermee een set kan maken in combinatie met de eigen kaarten die men nog in de hand heeft.

 

De speler links van de gever (wijzers van de klok) begint het spel door een kaart van de stapel kaarten te nemen, die de gever heeft neergelegd. Er wordt dus geen kaart door de gever omgedraaid die men zou mogen ruilen (geen draaikaart!).

 

Er zijn twee jokers in het spel. De joker mag men gebruiken voor elke kaart die men wil. Echter men is verplicht te melden voor welke kaart men een joker neerlegt. Hij mag dus niet voor een vrije keus op tafel komen.

 

Men mag 2 jokers + 1 kaart als set van 3 kaarten op tafel leggen. Men is verplicht een van tafel geruilde joker direct weer op tafel te brengen.

 

Een dubbele handeling in combinatie met het ruilen van een joker in één beurt is niet toegestaan. Indien een speler uit is (men is verplicht de laatste kaart op de stock te gooien) worden de kaarten van de overige spelers geteld. Iedere kaart telt voor één punt. Indien men een joker in de hand heeft en men hiermee wel op tafel had gekund, wordt de joker voor 5 punten geteld.

 

Indien men alle kaarten (13) ineens op tafel kan leggen moet men wachten totdat er een ronde gespeeld is, zodat iedere speler een kans heeft gehad om op tafel te komen.

 

Men is verplicht de restkaarten in de hand te houden totdat de schrijver het juiste aantal heeft gecontroleerd.

 

Bij eventuele moeilijkheden dient de wedstrijdleiding te worden geraadpleegd. In gevallen waarin deze spelregels niet voorzien beslist de wedstrijdleiding.

 

                      

2009                                                                                                                                                                                                       De wedstrijdleiding