HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit huishoudelijk reglement wordt gewijzigd (zie in rood) en op de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) van de KBN in oktober 2023 in stemming gebracht.

  

ALGEMEEN

       

Artikel 1

Elke (Ieder) bij de Kaart Bond Nederland (verder KBN ) aangesloten vereniging of stichting (lid) is gerechtigd, ten aanzien van Derden blijk te geven van het lidmaatschap van de KBN.

 

Artikel 2

Elke geregistreerde vereniging of stichting is volkomen vrij de kaartspelen op haar eigen wijze te beoefenen. Bij de door het KBN-bestuur te organiseren Nederlandse kampioenschappen, dan wel andere toernooien, dient onverkort de hand te worden gehouden aan de door de KBN vastgestelde wedstrijd- en spelreglementen.

 

Artikel 3

Onder stichtingen als genoemd in artikel 4 van de Statuten worden rechtspersonen bedoeld, welke in hun statuten als doel hebben opgenomen: het zelfstandig of als overkoepelend rechtspersoon

exploiteren van accommodatie geheel of gedeeltelijk bestemd voor het beoefenen van kaartspelen.  - ( gehele artikel VERVALT) - volgende artikelen worden hernummerd.

 

DOEL:

 

Artikel 4 (3)

Het doel van de vereniging als bedoeld in Artikel 3 van de Statuten beperkt zich tot de navolgende kaartspelen:

  1. klaverjassen volgens het Amsterdamse systeem;
  2. jokeren.

De spel– en wedstrijdreglementen met betrekking tot de onder lid 1 en 2 genoemde kaartspelen maken als bijlagen deel uit van dit Huishoudelijk Reglement.     

   

BESTUUR

 

Artikel 5 (4)

Het aantal bestuursleden van de KBN als bepaald in artikel 11 lid 1 van de statuten bedraagt vijf (5).

 

Artikel 6 (5)

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of één der bestuursleden dit noodzakelijk achten.

 

Artikel 7 (6)

  1. Het KBN-bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen de wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden  aan deze besluitvorming deelnemen.
  2. Bij staken van de stemmen binnen het KBN-bestuur geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 

Artikel 8 (7)

1. Voor het bezoeken van vergaderingen alsmede kampioenschappen of  toernooien van de KBN genieten de bestuursleden een door de algemene ledenvergadering van de KBN vastgestelde  reis- en verblijfs-kostenvergoeding.

2. De hoogte van de reis– en verblijfskostenvergoeding als bedoeld in lid 1 is medebepalend voor eventuele vergoedingen door het KBN-bestuur toe te kennen aan personen, die ten bate van de KBN deze kosten  gemaakt hebben.

 

Artikel 9 (8)

Een lid van de KBN is tot uiterlijk twee weken voor de jaarvergadering bevoegd om voorstellen aan de agenda toe te voegen.

 

Artikel 10 (9)

Het verkorte verslag van de jaarvergadering wordt zo spoedig mogelijk na de gehouden vergadering gepubliceerd in het offiële orgaan van de KBN.

 

CONTRIBUTIE:    

 

Artikel 11 (10)

 

De contributie wordt geheven door de penningmeester van de KBN. 

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 12 (11)

 In geval enig reglement in een bepaalde situatie niet mocht voorzien

dan beslist het KBN-bestuur.